Vägtrafikens miljöförstöring

I Sverige är det Trafikverket som har det övergripande ansvaret för att skapa ett hållbart och effektivt transportsystem. Särskilt med fokus behöver riktas att förändra sättet att transportera både gods och människor alldeles särskilt som vägtrafiken är ansvarig för 30 procent av utsläppen. Men att förändra systemet tar tid. Snabba lösningar måste kombineras med långsiktiga planer. Hur vi hanterar våra transporter i dag avgör hur vårt samhälle ser ut i morgon.

 

Vägtrafiken påverkar natur och miljö
I takt med att vägtrafiken ökar, ökar också de svenska utsläppen. Vi talar då om koldioxid som just vägtransporter är ansvarigt för en andel om omkring 30 procent av de totala svenska utsläppen. Dessa utsläpp påverkar naturligtvis naturen eftersom det i avgaserna finns försurande, gödande och ozonbildande ämnen. Självklart har de även en negativ effekt på människors hälsa. Fordon som använder drivmedel som bensin och diesel, som ju är fossila bränslen, ger upphov till utsläpp av koldioxid. Det har som vi vet en negativ klimatpåverkan och bidrar till den allt snabbare ökade växthuseffekten.

 

Den äldre bilparken
Fordon av äldre modeller ger betydligt högre utsläpp en de yngre som är utrustade med nyare teknik, som är miljövänligare. De bilägare som har dieselbilar av äldre modell, kan ge bilen en så kallad dieseltrim och på så sätt göra en aktiv insats för att minska föroreningarna. Inte minst leder det till en bättre miljö. På sikt kommer de äldre fordonen skrotas och de mer miljövänliga bilarnas andel av fordonsparken blir då större.

professional with mini lab in contaminated environment

 

Hälsofarliga partiklar
Ett stort problem är användningen av dubbdäck i tätorter. Dubbdäck släpper ifrån sig mikroskopiskt små partiklar. De uppmätta värden är oacceptabelt höga då de är dokumenterat hälsofarliga för människa, djur och natur. Det är även så att fossila bränslen inte förbränns fullt ut, vilket innebär att partiklar och kolväten bildas. De är giftiga för både människor och djur. Därmed medför de, de allra allvarligaste hälsoproblemen.

 

Transport på järnväg
Ett alternativ är att transportera gods och människor via järnvägarna. Ett argument för det är att järnvägstrafiken inte påverkar miljön lika hårt som transporter som drivs av fossila bränslen ute på vägarna. Till nackdelarna hör bullret det avger i landskapet det åker fram i. vägen påverkar landskapet där den drar fram. Flyget bullrar och släpper ut stora mängder växthusgaser i förhållande till sin storlek. Sjöfarten släpper ut mycket växthusgaser och förorenar luften med svavel- och kväveoxider.