Miljörätt

Grunden till den svenska miljörätten är lagd med normer, begrepp och idéer som redan är etablerade internationellt sett. Inom miljörätten regleras skydd för hälsa och miljö och då avses inte endast hur och på vad naturresurserna nyttjas. Centralt är att den biologiska mångfalden ska bevaras vilket inkluderar att natur- och kulturområden ska vårdas och skyddas. Miljörätten ska tillförsäkra att en god hushållning av mark och vatten ska tryggas för framtiden. Ett led att uppnå detta är att främja återanvändning och återvinning.

 

Miljörätten i lagstiftningen
Då man talat om lagstiftning i miljösammanhang avses i första hand Miljöbalken (1998:808). Densamma trädde i kraft den 1 januari 1999.

 

Övriga lagar i miljörättsliga sammanhang
Fast även andra lagar innehåller miljöaspekter. Miljöaspekter återfinns tillika i Plan- och bygglagen, Fiskelagen, Jaktlagen och Minerallagen. Därtill finns det andra lagar och förordningar som exempelvis lag om åtgärder mot förorening från fartyg och skogsvårdslagen.

 

Naturvårdsverkets roll
Det är Naturvårdsverket, som har till uppgift att se till att lagar och beslut om miljön följs. Naturvårdsverket är den statliga institution som har en mer eller mindre fullständig förteckning av svenska lagar och förordningar på miljöområdet.

think green save earth

think green save earth

 

Genom att det finns fler lagar som innehar miljöaspekter relaterat till det område just den lagen reglerar innebär det att en viss fråga I den mån inte annat anges i miljöbalken ska dessa lagar tillämpas utöver miljöbalken, vilket i flera fall innebär parallella eller kompletterande prövningar. Till detta skall läggas EG:s miljölagstiftning, som antingen är direkt tillämplig genom EG-förordningar eller måste återspeglas i svensk författning (EG-direktiv). Miljörätten berör myndigheter som Boverket, Jordbruksverket, Skogsvårdsstyrelsen, Livsmedelsverket, länsstyrelserna och kommunala nämnder, som miljönämnder och byggnadsnämnder. De rättsvårdande myndigheter, som också berörs, är miljödomstolarna och vid misstanke om brott polismyndigheter och åklagare.

 

Naturskyddsföreningen
Naturskyddsföreningen arbetar för att skydda människor, natur och miljö. Inom deras verksamhet jobbar de för att dels förbättra miljölagarna och dels för de talan som part i domstolar i processer som rör miljöfrågor.

De flesta som lever i Sverige tror säkert att rätten till frisk luft, rent vatten och en trygg miljö är sådant som finns inskrivna i grundlagen. Skrämmande nog är mycket av den miljöförstöring som pågår var dag, helt laglig